Salgs- og leveringsbetingelser - DEMSKOV GRØN

Mandag-torsdag: 7.30 – 15.00      Fredag: 7.30 – 14.30

+45 22 37 38 78 – kontakt@demskovgron.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

DEMSKOV GRØN’s handelsbetingelser er udarbejdet med udgangspunkt i AB-Forbruger. 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende salgs, handels- og leveringsbetingelser gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra DEMSKOV GRØN. Medmindre der i et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt specielle vilkår, og disse særlige vilkår på et eller flere punkter afviger disse salgs- og leveringsbetingelser, skal de specielle vilkår tillægges forrang.

2. Priser

Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre et skriftligt tilbud afgivet af DEMSKOV GRØN specifikt omhandler fast pris gældende på leveringstidspunktet.

DEMSKOV GRØN’S priser er baseret på materiale og lønomkostninger, der er gældende på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse. Uanset om der er aftalt fast pris, er DEMSKOV GRØN derfor berettiget til at forhøje de faste priser, hvis førnævnte forhold bevirker, at DEMSKOV GRØN’s omkostninger i forbindelse med levering stiger med mere end 2 %.

Alle af DEMSKOV GRØN’s priser er, for erhvervskunder, eksklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle af DEMSKOV GRØN’s priser er, for privatkunder, inklusive moms, skatter og afgifter, der pålægges varer og timer af den givne art.

Alle tilbud, estimater, priser og tidsangivelser er, medmindre andet er konkret og skriftligt aftalt, afgivet uden forbindtlighed.

Alle priser inkl. serviceaftaler reguleres årligt pr. 1. januar iht. pristalsudviklingen, dog minimum 3%, uden særskilt varsel.

3. Betaling og ejendomsforbehold

Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne for privatkunder hos DEMSKOV GRØN fakturadato + 8 dage. For erhvervskunder er betalingsbetingelserne fakturadato + 14 dage.

Der forbeholdes ret til at fremsende á conto begæringer for hjemtagne materialer med ovenstående betingelser samt for medgået tid.

Såfremt kunden ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder DEMSKOV GRØN sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer og arbejde, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan DEMSKOV GRØN ensidigt ændre betalings- og leverancevilkår. Enhver betalingsmisligholdelse fra kunder betragtes som væsentlig misligholdelse.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber, rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet er DEMSKOV GRØN i hænde.

Kunde er ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse eller modregning i udestående betalinger til DEMSKOV GRØN.

DEMSKOV GRØN forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

4. Levering

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, sker alle leverancer fra DEMSKOV GRØN. Køber bærer således omkostninger til transport og risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den er overdraget af DEMSKOV GRØN.

Leverede varer tages ikke retur medmindre andet er skriftligt aftalt. Beskadigede varer tages ikke retur.

5. Mangler, reklamation og ansvar for mangler

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil DEMSKOV GRØN efter eget valg enten, ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen.

DEMSKOV GRØN yder 24-måneders garanti på levering af leverede produkter og udført arbejde, jf. købeloven.

DEMSKOV GRØN påtager sig intet ansvar for, at leverede varer, eller udført arbejde, egner sig til det af kunden påtænkte formål.

DEMSKOV GRØN hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering, eller andre forsømmelser. DEMSKOV GRØN hæfter ikke for fejl, der opstår på baggrund af almindeligt slid.

DEMSKOV GRØN’s ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftsnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares, eller det udførte arbejdes værdi.

6. Produktansvar

DEMSKOV GRØN er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder skade.

DEMSKOV GRØN er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

7. Overdragelighed

DEMSKOV GRØN er berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til gældende vilkår til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår efter DEMSKOV GRØN’s forudgående, skriftlige samtykke. Dette samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

8. Lov og værneting

Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med denne aftale skal afgøres efter dansk lov og ret – § 62 og § 63 i AB forbruger.

9. Øvrige oplysninger

Tilbud er regnet til udførsel i tidsrummet: man-tors 7.00-15.00 og fredag 7.00-14.00, medmindre andet er aftalt.

Timelønsarbejder følger ovenstående tider for udførsel.

Ved udkald ud over ovenstående tider, betales der udkaldstillæg samt overtidstillæg, oplyses ved henvendelse.

Skriftligt tilbud er gyldigt i 30 dage fra tilbuds dato, medmindre andet er angivet.

Det påregnes, at der kan anvises vederlagsfri parkering, af servicevogn/e under arbejdets udførelse.

Såfremt der aftales ændringer til punkter på denne side, så er de kun gældende når disse er indgået skriftligt.